FLORADENT İZMİR FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Floradent İzmir olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Kliniğimizi işleten tüzel kişilik Dental Park İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’dir.

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve kliniğimiz tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

  1. Kliniğimiz Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm'de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

Adınız, Soyadınız, T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,  

Kliniğimizce oluşturulan hasta dosyası içeriği ile sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz

Doğum yeri ve tarihiniz,

Cinsiyetiniz,

Adresiniz, telefon numaranız, E-posta adresiniz,

Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,

Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,

Bizimle iletişim geçtiğiniz takdirde ses kaydınız,

Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,

floradentizmir.com/ web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,

floradentizmir.com/ web sitelerini ziyaretiniz sırasında toplanan kimlik bilgileriniz ve sağlık verileriniz,

E-posta, telefon veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;

Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;

Kliniğin iç işleyişini planlama ve yönetme,

Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;

Faturalandırma yapılması;

Kimliğinizin doğrulanması;

Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;

Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;

Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme;

Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme; Polikliniğimiz iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;

.Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;

Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;

İlaç veya tıbbi cihaz temini,

Suistimal ve/veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

Kliniğimizin tanıtım faaliyetleri,

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.  

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

 Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,

Nüfus Müdürlüğü,

Türkiye Eczacılar Birliği,

Türk Diş Hekimleri Odası,

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, tahkim yargılamasında hakem veya hakemler,

Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü

kişiler,

Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,

Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık

aldığımız üçüncü kişiler,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler

Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,

destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler

ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları

çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve şirketin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve

bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine

ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güven Mah. Menderes Cad. Çelik Apt. No: 326 B/B Buca/İzmir adresine yazılı olarak veya kaydınızın teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Dental Park İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. farklı zamanlarda işbu Aydınlatma Metninde değişiklik veya güncelleme yapabilir. Aydınlatma Metninin güncel haline https://www.floradentizmir.com/ web adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.

Saygılarımızla.

Veri Sorumlusu

Dental Park İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.